Sherry - First One

#2-Lição(Teste 04)

 


政木: あきは、合気道三段だ。 Sr. Masaki: Aki está no terceiro dan do aikidô.
AKI - WA AIKIDŌ SAN - DAN - DA.
レオ: すごいですね。 Leo: Nossa, é impressionante!
SUGOI - DESU - NE.
ぼくも早く段を取りたいです。 Eu também quero conseguir um dan logo.
BOKU - MO HAYAKU DAN - O TORITAI - DESU.
あき: そろそろ、時間ですよ。 Aki: Está na hora.
SOROSORO JIKAN - DESU - YO.
稽古に行きましょう。 Vamos para o treino.
KĒKO - NI IKI - MASHŌ.
レオ: はい。 Leo: Sim.
HAI.

0 comentários:

Postar um comentário