Sherry - First One

#3-Lição(Teste 03)


政木の妻: お口に合いますか? Sra. Masaki: A comida é do seu agrado?
  O - KUCHI - NI AIMASU - KA?    
レオ: ええ、とてもおいしいです。 Leo: Sim, está muito gostoso.
  Ē, TOTEMO OISHĪ - DESU.    
政木の妻: よかったわ。 Sra. Masaki: Que bom.
  YOKATTA - WA.    
  おかわりしてくださいね。   Pode repetir o prato, viu?"
  OKAWARI - SHITE - KUDASAI - NE.    
レオ: じゃあ、お願いします。 Leo: Nesse caso, por favor.
  JĀ, ONEGAI - SHIMASU.    

0 comentários:

Postar um comentário